zatvoriť okno

Zmluva o spolupráci

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa riadi právom Slovenskej republiky. Táto zmluva o spolupráci /ďalej len zmluva/ sa uzatvára v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany podpisom týchto obchodných podmienok potvrdzujú oboznámenie s ich obsahom.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť LIFE VISION, s.r.o. je oprávnená obchodné podmienky v primeranej miere meniť. Prípadná zmena bude partnerovi oznámená prostredníctvom webových stránok www.lifevisionofficial.com/obchodne-podmienky.html .  Ak niektorá zmluvná strana nebude so zmenou súhlasiť, táto zmluvná strana je oprávnená zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota sa stanovuje na 30 dní odo dňa písomného oznámenia.

 

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi spoločnosťou LIFE VISION, s.r.o. a partnerom. V jej zmysle bude partner nakupovať produkty pod značkou LIFE VISION pre vlastnú potrebu, prípadne pre ďalší predaj koncovým zákazníkom.

2.2. Partner je uzatvorení tejto zmluvy povinný odobrať produktový balíček LIFE VISION podľa vlastného výberu. V prípade neodobrania balíčka táto zmluva zaniká do 30 dní a spoločnosť LIFE VISION, s.r.o. je oprávnená vymáhať od partnera zmluvné penále v hodnote 25 Eur.

 

3.Forma spolupráce

3.1. Partner LIFE VISION  má oprávnenie nakupovať produkty spoločnosti a obchodovať s nimi odo dňa podpisu tejto zmluvy.

3.2. Partner predáva a nakupuje produkty spoločnosti LIFE VISION, s.r.o. pod svojim menom a využíva svoj účet. Partner nie je v pracovno-právnom pomere k spoločnosti LIFE VISION, s.r.o. a nie je oprávnený vzbudzovať taký dojem. Partner nesmie vystupovať ako zamestnanec spoločnosti LIFE VISION, s.r.o.

3.3. Partner je povinný sám si zabezpečiť príslušné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, ak takéto oprávnenie vyžadujú aktuálne právne predpisy v SR. Partner sa zaväzuje plniť si všetky povinnosti, ktoré z podnikateľskej činnosti vyplývajú vrátane daňových záväzkov.

3.4. Partner sa zaväzuje samostatne sa zoznamovať s prípadnými zmenami týchto obchodných podmienok na webovej stránke spoločnosti www.lifevisionofficial.com.

 

4. Spôsob objednávania produktov LIFE VISION

4.1. Partner si môže produkty spoločnosti objednať najmä elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.lifevisionofficial.com, telefonicky, písomne, alebo v prevádzke spoločnosti. Pri každej objednávke je partner povinný uviesť svoje číslo partnera.

 

5. Spôsob predaja a prezentácie produktov

5.1. Predaj produktov LIFE VISION sa vykonáva výlučne v priamom predaji konečnému zákazníkovi. Predávať produkty LIFE VISION na miestach bežne prístupných verejnosti ako napríklad v predajniach, na výstavách, veľtrhoch atď. je povolené len po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti LIFE VISION, s.r.o. Písomný súhlas spoločnosti je potrebný na každý prípad osobitne. Pri nedodržaní podmienok v bode 5.1. spoločnosť môže partnerovi účtovať zmluvnú pokutu 1000 Eur.

5.2. Partner je oprávnený používať pri svojej obchodnej činnosti iba oficiálne marketingové materiály vydané spoločnosťou LIFE VISION, s.r.o.

 

6. Poplatky a fakturácia

6.1. V prípade odberu produktov spoločnosti LIFE VISION, s.r.o. prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb bude v prípade nutnosti opakovaného zaslania produktov partnerovi účtovaný jednorazový poplatok 10 Eur.

6.2. Partner podpisom obchodných podmienok udeľuje spoločnosti LIFE VISION, s.r.o.  oprávnenie na vystavovanie faktúr za predávaný tovar príp. poskytované služby. LIFE VISION, s.r.o. je povinná vyhotoviť partnerovi faktúru v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť aj partner súhlasia s vyhotovením faktúry v elektronickej podobe.

 

7. Spôsoby ukončenia zmluvy

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zmluva zaniká pokiaľ partner neodoberie štartovací balíček produktov v lehote 30 dní od podpisu zmluvy. Všetky zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať bez udania dôvodu,  pričom výpovedná lehota je 30 dní odo dňa písomného doručenia výpovede. V prípade ukončenia zmluvy stráca partner právo na využitie zliav a všetkých benefitov poskytovaných spoločnosťou LIFE VISION, s.r.o.

 

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

8.1. Podpisom tejto zmluvy dáva partner spoločnosti súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu nutnom k fakturácii a registrácii. Ide najmä o meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu tváre, bydlisko, prípadne miesto podnikania. Súčasťou súhlasu je aj poskytnutie údajov potrebných k elektronickej e telefonickej komunikácii. Uvedený súhlas sa vzťahuje na celé obdobie trvania tejto zmluvy.

8.2. Partner aj spoločnosť potvrdzujú, že boli poučení o tom, že poskytnutie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok neuzavretie tejto zmluvy zo strany spoločnosti LIFE VISION, s.r.o.

8.3. Partner aj spoločnosť berú na vedomie, že po uzatvorení tejto zmluvy je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie tejto zmluvy bez ďalšieho súhlasu partnera.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej podpísania všetkými zúčastnenými stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a súhlasia s jej znením. Na dôkaz vyššie uvedeného pripájajú svoje podpisy.  

 

 

Dátum a podpis konateľa LIFE VISION, s.r.o.:    ......................................................

 

Dátum a podpis LIFE VISION Partnera:                 ......................................................