zatvoriť okno

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3. Práva a povinnosti predávajúceho

4. Práva a povinnosti kupujúceho

5. Dodacie a platobné podmienky

6. Kúpna cena

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

9. Osobné údaje a ich ochrana

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11. Záverečné ustanovenia

V Bratislave, dňa 31.7.2017